Uttak av pensjon

Uttak av pensjon

Ordinær pensjonsalder i Norge er 67 år og noen har mulighet til å gå av tidligere på grunn av en lavere aldersgrense på sin stilling, f.eks ved 60 og 65 år.

Hva er viktig å vite før uttak av pensjon for årskullene født i 1962 eller tidligere?
Hos NAV (Folketrygden) har de fleste muligheten til å ta ut alderspensjonen fra 62 år og samtidig fortsette å jobbe.

Det er viktig å være klar over at samlet pensjon fra 67 år kan bli noe redusert på grunn av tidlig uttak fra NAV. Er du usikker på hvordan dette vil slå ut er det lurt å ta kontakt med TKP.

Etter fylte 67 år samordnes alderspensjonen fra TKP med alderspensjonen fra NAV. Ønsker en arbeidstaker å stå lenger i jobb, f.eks utover 67 år og stillingens aldersgrense anbefaler vi at du tar kontakt med TKP. Pensjonen etter fylte 67 år kan slå negativt ut for den enkelte, men dette avhenger av hvilke valg som er tatt tidligere i livet.

Årskullene frem til og med 1958-kullet er sikret en individuell garanti for å få 66 prosent utbetalt i pensjon fra både NAV og TKP til sammen, hvis du har full opptjening i TKP. Full opptjening i TKP = 30 år og 100 prosent deltid.

Lønn vil alltid være bedre enn pensjon.

AFP - Avtale festet pensjon

Oppfyller arbeidstaker vilkårene for uttak av en AFP kan vedkommende gå av med pensjon fra den første i måneden etter fylte 62 år. Ønsker den ansatte uttak i perioden fra fylte 62 år - 64 år, er det NAV som beregner pensjonen, men TKP som utbetaler den.

Ønsker den ansatte AFP fra 65 år gjøres det en besteberegning, for å se om det er en AFP beregnet av folketrygden, eller tjenestepensjonsberegnet AFP (basert på medlemskapet i TKP) som vil være best for den ansatte. Så lenge ikke annet er avtalt mellom arbeidstaker og TKP blir alltid den pensjonen som gir høyest beløp bli valgt.

Du kan lese mer om AFP inne på våre nettsider og NAV sine sider.

NB!
Ett av de viktigste vilkårene for AFP er at den ansatte må gå direkte fra en aktiv stilling og over i pensjonistenes rekker. Oppstår det et brudd her, mister vedkommende retten til uttaket av en AFP.

Hver OBS på at AFP ikke kan kombineres med andre ytelser (alderspensjon fra NAV, gjenlevendepensjon fra NAV og uføretrygd).