Sykdom og pensjon

Sykdom og pensjon

Blir du syk kan du ha rett til en uførepensjon fra TKP.

Er du 50 prosent eller mer arbeidsufør krever TKP at du har fått innvilget et vedtak fra NAV på arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd.

Er du under 50 prosent arbeidsufør må TKP innhente en legeerklæring, som blir vurdert av vår rådgivende lege før vi kan vurdere innvilgelse av en uførepensjon. Det må også være en nedgang i inntekt på minst 20 prosent.

Uførefella
Det er viktig å være klar over at det å motta en uførepensjon over lengre tid vil gå utover din fremtidige opptjening til en alderspensjon.

En uførepensjon fra TKP på under 50 prosent er ikke pensjonsgivende inntekt som gir opptjening i Folketrygden. Du får kun opptjening fra den aktive delen av din stilling hos Folketrygden.

Hvordan beregnes en uførepensjon?

En uførepensjon beregnes ulikt for ulike medlems grupper.

Har du en ytelse fra NAV som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd skal inntektsevnen og opptjeningstiden hensynstas i beregningen.

Utgangspunktet er at full uførepensjon fra TKP, eller fra TKP og NAV tilsammen, vil dekke omtrent 69 prosent av inntekten du hadde da du ble syk.

Ved ytelse fra NAV
Midlertidig uførepensjon beregnes som følger:
25 prosent av grunnbeløpet G, likevel ikke mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.
3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G.
69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G.

Mottar du ikke ytelse fra NAV
25 prosent av grunnbeløpet G, likevel ikke mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.
69 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G.

Barnetillegg innvilges for barn under 18 år på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G, for inntil tre barn. Tillegget reduseres dersom du ikke har full opptjeningstid eller har hel uførepensjon.

Midlertidig uførepensjon reduseres med uføregrad og forholdet mellom medlemstiden din og full medlemstid. Medlemstid medregnes frem til fylte 67 år eller til aldersgrensen dersom denne er lavere enn 67 år.

* G = Grunnbeløpet i Folketrygden. Beløpet endres hvert år i mai og var i 2022 kr 111 477,-

* Pensjonsgrunnlaget = Din lønn på uføretidspunktet avkortet med tjenestetid (år) og deltid (gjennomsnittlig stillingsprosent).