Nyansatt

Pensjon enkelt forklart

En offentlig tjenestepensjonsordning skal være trygg og forutsigbar.

I en offentlig tjenestepensjonsordning opparbeider medlemmet seg rett til alderspensjon, uførepensjon, AFP - for de født i 1962 eller tidligere, AFP-tillegg for de født i 1963 eller senere, betinget tjenestepensjon for de født i 1963 eller senere, ektefelle og barnepensjon.

Folketrygd, tjenestepensjon og egen sparing er de tre elementene en pensjon består av.

Utbetaling resten av livet

Den offentlige tjenestepensjonen er en livsvarig ytelse. Det vil si at et medlem vil motta en utbetaling fra pensjonsordningen fra den dagen pensjonen blir tatt ut og resten av livet.

I en privat tjenestepensjon blir pensjonen som regel utbetalt i løpet av en 10 års-periode. Dette er en viktig forskjell mellom den private tjenestepensjonen og den offentlige tjenestepensjonen.

Viktige valg å tenke over

Pensjonssystemet er bygd opp slik at våre valg av jobb gjennom livet, påvirker hva vi vil få utbetalt i pensjon. Vi må alle velge det som er riktig for oss og i tillegg være klar over hvordan de ulike valgene vil påvirke vår pensjon.

Jo mer du jobber og jo mer du tjener, jo mer vil du få i pensjon.

Livet endrer seg og plutselig står vi overfor valg som kan påvirke vår økonomi i fremtiden. Det kan derfor være lurt å kjenne til de situasjonene som vil møte oss en gang i fremtiden.

Les mer om dette i våre informasjonsbrosjyrer:

For deg som er født i 1963 eller senere

For deg som er født i 1962 eller tidligere

Privat Innskuddspensjon

I offentlig tjenestepensjon bestemmes pensjonen blant annet av lønn, opptjeningstid og stillingsprosent. Pensjonen øker i takt med din lønnsutvikling. Pensjonen påvirkes ikke av avkastningen på midlene i TKP. Du trenger altså ikke bekymre deg for svingninger i aksje- eller rentemarkedene.

I en offentlig tjenestepensjon er utbetalingen av alderspensjon livsvarig.

I en privat innskuddspensjon må du selv ta ansvar for forvaltning av pengene gjennom å velge en forvaltningsprofil. Du beholder selv all avkastningen som oppstår. Avkastningen kan bidra til å øke alderspensjonsbeholdningen, men du har også en risiko for at avkastningen blir svak eller negativ, og at alderspensjonsbeholdningen blir lav i forhold til innbetalt pensjon.

I en privat innskuddspensjon er utbetalingen av alderspensjonen tidsbegrenset, men perioden for utbetaling kan ikke være kortere enn 10 år.