Inntekt ved siden av pensjon

Inntekt ved siden av pensjon

Det er viktig å være klar over at arbeid etter uttak av pensjon innenfor offentlig sektor har visse begrensninger.

AFP folketrygdberegnet
Du kan tjene inntil kr 0,26 G (folketrygdens grunnbeløp)pr kalenderår (inklusive feriepenger). Det kalles et toleransebeløp.

AFP tjenestepensjonsberegnet
Du kan jobbe så mye du vil i privat sektor uten å få pensjonen din redusert. I offentlig sektor kan du jobbe på pensjonistvilkår og tjene så mye du vil uten å få en avkorting i din pensjon.

Alderspensjon
Du kan jobbe så mye du vil i privat sektor uten å få pensjonen din redusert. I offentlig sektor kan du jobbe på pensjonistvilkår og tjene så mye du vil uten å få en avkorting i din pensjon.

Uførepensjon
Her må du forholde deg til den inntektsgrensen du fikk oppgitt i vedtaksbrevet ditt.

Sparegris

Pensjonistvilkår

En ansatt som jobber på pensjonistvilkår, skal ikke innmeldes i TKP. Pensjonistvilkår har en egen lønnart i lønnssystemet og skal derfor ikke innrapporteres til TKP.

Pensjonisten jobber på en fast timesats, hvor denne satsen justeres en gang pr år.

Link til oppdatert timesats finner du her inne i Statens Personalhåndbok 2023.