Regelverk

Regelverk

Sentral generell særavtale

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/Vedlegg-1-til-protokoll-SGS-2020-Pensjonsordninger.pdf

Samordningsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-07-06-26

Folketrygdloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19

Personopplysningsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

NAV

https://www.nav.no/no/person

Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/person/