Regelverk

Regelverk

Sentral generell særavtale

https://tkpensjonskasse.sharepoint.com/sites/Pensjon/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=ETTwdV8sE-5DqMXrGWg5wK8B6J8VpwDkgXkZyRUl0vNUiQ&e=Jq6O96

Samordningsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-07-06-26

Folketrygdloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19

Personopplysningsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

NAV

https://www.nav.no/no/person

Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/person/