AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning som ble innført etter avtale mellom LO og NHO ved lønnsoppgjøret i 1988. AFP er nå endret til AFP-livsvarig for årskullene født etter 1963. Er du født i 1962 eller tidligere vil du motta AFP etter gjeldende regelverk, for disse årskullene, hvis du oppfyller vilkårene for uttak av AFP.