Samfunnsansvar og bærekraft

March 23, 2023

Bærekraftstrategi

Målsetning

Trondheim kommunale pensjonskasse skal være en ansvarlig investor og forvalter av medlemmenes pensjonsmidler. Det overordnede målet er høyest mulig avkastning innenfor ansvarlige rammer. TKP legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand.  

Retningslinjer for bærekraftige investeringer handler både om å bidra positivt til en bærekraftig utvikling og redusere bærekraftsrisikoen i porteføljen. Som langsiktig investor ønsker TKP å bidra til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Vi anser klimarisiko som den viktigste bærekraftsrisikoen.

Grunnprinsipper og minimumskrav

I seleksjonen av forvaltere skal det gjøres en helhetlig vurdering av om forvalters tilnærming til ansvarlighet og bærekraft fremstår troverdig og effektiv. Både den interne forvaltningen og våre eksterne forvaltere skal jobbe i henhold til FNs Prinsipper for Ansvarlige Investeringer (PRI).  

TKP har som minimumskrav at investeringene gjøres i tråd med allment aksepterte normer for god forretningsadferd, slik som FNs Global Compact. Prinsippene i Global Compact er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, Rio-prinsippene om miljø og utvikling, samt FN-konvensjonen mot korrupsjon.  

TKP stiller videre krav til transparens i porteføljen. I praksis betyr dette at TKP som et minimum skal få innsikt i underliggende investeringer ved henvendelse til forvalter. Transparens er en forutsetning for kontroll og etterlevelse av retningslinjer for bærekraftige investeringer.

TKP anerkjenner arbeidet som gjøres av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) og følger opp at eksterne forvaltere etterlever SPUs offisielle ekskluderingsliste.  

Ambisjon og målsetninger

TKP skal bidra til oppnåelse av Parisavtalens ambisiøse målsetning om maks 1.5 grad oppvarming over førindustrielt nivå, hvilket i praksis innebærer at investeringsporteføljen skal være netto nullutslipp senest innen 2050. For å sikre at porteføljen beveger seg i riktig retning skal TKP øke eksponeringen til selskaper godt posisjonert ovenfor det grønne skiftet, og gradvis redusere andelen fossil eksponering.  

Operasjonalisering og oppfølging

For å sikre etterlevelse skal bærekraftsfaktorer måles og rapporteres regelmessig. Porteføljen skal regelmessig gjennomlyses.  

ESG skal være en integrert del av investeringsbeslutningen for alle aktiva i porteføljen. Dersom en investering ikke anses forenlig med TKPs minstekrav eller målsetninger skal det innhentes relevant informasjon om den aktuelle investering og deretter skal TKP på selvstendig grunnlag vurdere konsekvens og reaksjonsform. Reaksjonsform avgjøres med bakgrunn i avvikets grovhet og systematikk. I første omgang skal forvalter inviteres til samtale og dialog for ytterligere klargjøring av TKPs posisjon. Salg av TKPs investering skal gjennomføres dersom den situasjonen som er konfliktfylt ikke endres. Positiv påvirkning er å foretrekke fremfor salg. Et salg anses som siste utvei.

Bærekraftsinformasjon

Offentliggjøring av bærekraftsinformasjon

Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) etterlever Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon. Loven dekker kravene i EØS-avtalens vedlegg IX forordning EU 2019/2088 og 2020/852 om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (offentliggjøringsforordningen).

Artikkel 3 – Informasjon om TKP sine retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger

TKP skal være en ansvarlig investor og forvalter av medlemmenes pensjonsmidler. Det overordnede målet er høyest mulig avkastning innenfor ansvarlige rammer. TKP legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand.

Retningslinjer for bærekraftige investeringer handler både om å bidra positivt til en bærekraftig utvikling og redusere bærekraftsrisikoen i porteføljen. Som langsiktig investor ønsker TKP å både bidra til, og havne på riktig side av, overgangen til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Vi anser klimarisiko som den viktigste bærekraftsrisikoen. TKP har integrert sine retningslinjer for bærekraftige investeringer i kapitalforvaltningsstrategien.  

ESG inkludert i investeringsprosessen  

ESG er en engelsk forkortelse for miljø-, sosiale- og styringsrelaterte forhold hvor E står for klima og miljø, S for samfunnsansvar og G for styringsrelaterte forhold som eierstyring, ansattes rettigheter og likestilling.

TKP har vedtatte bærekraftsmål (ESG-mål) som en del av kapitalforvaltningsstrategien. Vedtatte bærekraftsmål ligger her. Bærekraftsstrategien revideres årlig i forbindelse med behandling av kapitalforvaltningsstrategien.

Bærekraftsrisiko

Bærekraftsrisiko betyr en miljømessig, sosial eller styringsrelatert risiko som potensielt kan forårsake en vesentlig negativ innvirkning på verdien av en investering. Eksempler på bærekraftsrisikoer:

  1. Klimaendringer, karbonutslipp, forurensning av luft, stigende havnivå, kystflom eller skogbranner.
  2. Menneskerettighetsbrudd, menneskehandel, barnearbeid eller kjønnsdiskriminering.
  3. Mangel på mangfold i styret eller ledelse, brudd på eller innskrenkning av rettigheter til aksjonærer, dårlig helse- og sikkerhetshensyn for arbeidstakerne eller dårlig sikkerhetsstillelse av personopplysninger og it-sikkerhet.

Våre investeringer vil være eksponert mot overnevnte risikoer og vi arbeider for å avdekke disse. Bærekraftsrisikoene kan også ha innvirkning på andre risikoer som likviditetsrisiko, markedsrisiko og motpartsrisiko.

Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurdering i vår kapitalforvaltning. En hendelse kan ha negativ innvirkning på verdien av en investering og påføre pensjonskassen tap. TKP etterstreber å jobbe strukturert og målrettet for å kartlegge og følge opp investeringene i porteføljen og håndtere eventuelle avvik i henhold til våre retningslinjer.

Metodikk og virkemidler for å oppnå våre bærekraftsmål er følgende:

  1. Integrering av ESG faktorer i kapitalforvaltningen. Investeringsporteføljen analyseres for å avdekke eksponering mot mulige risikofaktorer og for å finne investeringsmuligheter.  Vi legger vekt på FNs bærekrafts mål, hvordan porteføljen samsvarer med EU Taxonomien og utviklingen i porteføljens vann-, avfalls- og karbonintensitet.
  2. Eksklusjoner. TKP følger opp at både internt og eksternt forvaltede midler etterlever SPU (oljefondet) sin ekskluderingsliste (Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland – Lovdata). I tråd med SPU, utelukker TKP selskaper som tar uakseptabel risiko basert på forhold knyttet til bl.a. alvorlige miljøskader, brudd på menneskerettigheter, herunder barnearbeid og arbeidstakerrettigheter, grov korrupsjon og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.
  3. Eierskapsutøvelse. Som kapitaleier ønsker TKP å påvirke selskapene vi investerer i til å bidra til en bærekraftig utvikling. For vår aksjeportefølje gjøres dette gjennom indirekte eierskap i fond hvor vi følger opp investeringene gjennom dialog og møter med fondsforvalterne. For vår direkte eide renteportefølje følger vi med på selskapsrapporteringer.

Artikkel 4 – Informasjon om TKP hensyntar negative konsekvenser av foretakets investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer

Under offentliggjøringsforordningen skal en pensjonskasse gi informasjon på sine nettsider om hvorvidt negative konsekvenser av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer hensyntas eller ikke. TKP tar bærekraftshensyn i kapitalforvaltningen i dag, men negative konsekvenser av bærekraftsvalg er ikke alene styrende for forvaltningen.

Foreløpig foreligger det ikke fullstendige data på miljø-, sosiale- og forretningsrelaterte forhold (ESG-faktorer) for TKP sine investeringer. De fleste selskaper jobber med å bedre bærekraftsrapporteringen sin, og det forventes at kvaliteten øker når EUs bærekraftsdirektiv innføres (CSRD). Rapporteringskravene til selskapene underlagt CSRD skal være i samsvar med rapportering i offentliggjøringsforordningen. TKP vil følge utviklingen i ESG-rapporteringen jevnt, og vil vurdere å i større grad ta hensyn til negative konsekvenser av pensjonskassens investeringsvalg når kvaliteten på data øker.

Artikkel 5 – Informasjon om godtgjørelsesordningen

Alle ansatte i TKP har kun fast avlønning. Det er ikke inngått avtaler om bonus, overskuddsdeling, tildeling av aksjer, opsjoner eller andre variable elementer i godtgjørelsen til fordel for styret, daglig leder eller ansatte. TKP sin strategi for godtgjørelse gjelder også ved utkontraktering av tjenester. Honorarstruktur for slike tjenestekjøp skal ikke avhenge av TKPs resultater.    

Artikkel 8 – Informasjon om finansielle produkter som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper

TKP klassifiserer pensjonsordningen som et bærekraftig produkt som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper. Dette arbeidet gjøres i henhold til våre bærekraftsmål og metoden beskrevet ovenfor. TKP har ikke satt et spesifikt investeringsmål for bærekraft for pensjonsordningen, men vi har en ambisjon om å bidra til oppnåelse av Parisavtalens ambisiøse målsetning om maks 1,5 grad oppvarming over førindustrielt nivå. Dette vil i praksis innebærer at investeringsporteføljen skal være netto nullutslipp senest innen 2050. For å sikre at porteføljen beveger seg i riktig retning skal TKP øke eksponeringen til selskaper godt posisjonert ovenfor det grønne skiftet, og gradvis redusere andelen fossil eksponering.

For å sikre etterlevelse skal bærekraftsfaktorer måles og rapporteres regelmessig. Porteføljen skal regelmessig gjennomlyses. Bærekraftsrapportering er under utvikling, og målingssystemet må tilpasses etter hvert som nye rammeverk og rapporteringsmuligheter kommer på plass. Styret skal regelmessig, og som et minimum årlig, motta rapportering på bærekraftige investeringer.

ESG er en integrert del av investeringsbeslutningen for alle aktiva i porteføljen. TKP har to ganger i året en ekstern ESG-gjennomgang av sine investeringer.  Ved siste gjennomgang (31.12.2022) var det tilgjengelige data for 45 prosent av investeringsporteføljen. For aksjer ble alle aksjefond og deres investeringer målt, mens private equity-investeringene ikke er målt. Investeringer i eiendom er heller ikke målt. I obligasjonsporteføljen er 35 prosent av investeringene analysert. Modellen er begrenset til børsnoterte selskaper. Obligasjoner utstedt av kommuner og ikke-børsnoterte selskaper er ikke analysert.

Gjennom vår metodikk og fremgangsmåte for å integrere bærekraft vil eksklusjoner og preferanse kunne påvirke avkastning på kapitalen.  Avkastningen kan til tider være høyere eller lavere enn avkastningen til tilsvarende fond som ikke bruker samme metoder og standarder.

Rapportering

TKP vil årlig rapportere på arbeidet med ansvarlige investeringer og oppdatere informasjonen på vår hjemmeside ved endringer. Vi hensyntar bærekraftsrisikoer etter beste evne, men kan ikke garantere at vi kjenner alle relevante forhold i selskapene i vårt investeringsunivers.

Dersom en investering ikke anses forenlig med TKPs minstekrav eller målsetninger skal det innhentes relevant informasjon om den aktuelle investering og deretter skal TKP på selvstendig grunnlag vurdere konsekvens og reaksjonsform. Reaksjonsform avgjøres med bakgrunn i avvikets grovhet og systematikk. I første omgang skal forvalter inviteres til samtale og dialog for ytterligere klargjøring av TKPs posisjon. Salg av TKPs investering skal gjennomføres dersom den situasjonen som er konfliktfylt ikke endres. Positiv påvirkning er å foretrekke fremfor salg. Et salg anses som siste utvei.

Arbeidet med bærekraft og ansvarlig forvaltning er en kontinuerlig prosess og vi samarbeider med andre aktører for å forbedre våre prosesser.