Ny AFP for deg som er født i 1963 er vedtatt

April 22, 2024

TKP kan foreløpig ikke beregne en prognose for AFP livsvarig. Det jobbes med å implementere ytelsen i vår pensjonskalkulator.

Jobber du i kommunenorge, med pensjonsordning i Trondheim kommunale pensjonskasse  (TKP), har du en pensjonsordning som er bestemt i tariffavtale og vedtekter. Loven om ny AFP livsvarig som nå er vedtatt gjelder for medlemmer av Statens pensjonskasse, som har en lovbestemt ordning. Det legges til grunn at lovendringen i Stortinget følges opp i regelverk som gjelder andre offentlige tjenestepensjonsordninger, som TKP.

Slik blir AFP livsvarig

AFP for offentlig ansatte blir endret fra å være en tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år for de som er født før 1963, til nå å bli en livsvarig pensjon for de som er født fra og med 1963. Pensjonen kan du ta ut i tillegg til alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordning og NAV. Du kan også jobbe samtidig som du tar ut AFP livsvarig, uten at pensjonen blir redusert.

Vilkår som må oppfylles

For å ha rett til AFP livsvarig er det ulike krav og vilkår du må oppfylle, avhengig av hvilket årskull du tilhører. Noen krav må være oppfylt i det du fyller 62 år, uavhengig om du skal ta ut AFP livsvarig ved 62 år eller ikke. Andre krav må være oppfylt på det tidspunktet du velger å ta ut pensjonen.

Avtalefestet pensjon gis ikke til arbeidstakere som mottar eller har mottatt uføretrygd fra folketrygden etter fylte 62 år. Flere vilkår enn listet over kan tilkomme.

Fyller du kravene for AFP livsvarig, kan pensjonen tas ut fra du er 62 år. Du vil få en høyere årlig pensjon om du venter med å ta den ut, fordi pensjonen da blir utbetalt over færre år. Pensjonen kan kun tas ut i 100 prosent, den kan ikke graderes.

Formålet med ny AFP er å fremme muligheten for å veksle mellom jobb i offentlig og privat sektor. Tidligere har ikke tiden man har jobbet i privat sektor blitt regnet med dersom man går over til offentlig sektor, noe som løses i den nye ordningen. Frem til det kommer en avklaring rundt endringer i AFP-ordningen i privat sektor, er det en midlertidig løsning for de som har byttet jobb fra offentlig til privat sektor med AFP-avtale, for årskullene 1963 til 1965.

Slik tjener du opp til AFP livsvarig

Du tjener opp til AFP livsvarig i en AFP-beholdning. Det betyr at 4,21 prosent av lønnen din, inntil 7,1 G settes av i denne beholdningen. Det gjelder lønn (pensjonsgivende inntekt) både fra offentlig og privat sektor, fra du er 13 år til og med året du fyller 61 år.

AFP-beholdningen omregnes til pensjon ved å dele den oppsparte AFP-beholdningen på delingstallet ditt i folketrygden, på det tidspunktet du tar ut pensjonen. Utbetalingen vil vare livet ut.

Hva skjer om du ikke har rett på AFP?

Oppfyller du ikke kvalifikasjonskravene til AFP, mister du denne retten. Du kan da ha rett på en «betinget tjenestepensjon» i stedet. Dette er en pensjon som du skal kunne ta ut mellom 62 og 70 år og vil bli utbetalt livsvarig. 

Satsen for opptjening er 3 prosent, og det er bare inntekt fra offentlig sektor etter 2020 som teller. For deg som ikke har mange år med opptjening fra 2020 vil dermed betinget tjenestepensjon utgjøre en liten andel av den totale pensjonen din. 

Når vil lovendringen gjelde fra?

Den nye loven om AFP livsvarig gjelder fra 2025 når de som er født i 1963 fyller 62 år.

Hva med APF for de som er født i 1962 eller tidligere?

«Gammel» AFP i offentlig sektor er en førtidspensjon. Den vil fortsatt gjelde for deg som er født i 1962 eller før, uansett fødselsår. For at du skal få utbetalt hel eller delvis AFP krever denne ordninga at du slutter helt eller delvis å jobbe før fylte 67 år.  

Les mer om Stortingets vedtak her.

Kilder: Regjeringen.no, SPK.no og KLP.no

Foto: NTB /Thomas Reutter.